Akty prawne 2016

Występujące w krajach Unii Europejskiej znaczne rozbieżności w aktach prawych kierujących się do bezpieczeństwa szczególnie w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że postanowiono je zniwelować poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Stąd jeszcze w zasięgu stref, jakie są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

Marka tego tekstu prawnego przedstawia się z języka francuskiego co dosłownie brzmi Atmosphere Explosible. Ważnym zadaniem tej informacji było kiedy najważniejsze zminimalizowanie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w okolicach zagrożonych. W układzie spośród tym mówiony dokument szeroko przenosi się również do systemów ochronnych kiedy również narzędzi, które traktowane są w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Mowa tutaj więcej o urządzeniach elektrycznych. Zgodnie z przepisami prawymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może pochodzić z przechowywania, produkowania i dodatkowo użytkowania substancji, które w sukcesie połączenia z powietrzem lub te z własną substancją mogą przynieść rzekomy wybuch. W dziale tych podstawie wymienić można przede każdym ciecze łatwopalne a także ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne substancje to pyły oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy. Natomiast nie sposób opisać wszystkiego co znajduje się w przedmiotowym dokumencie. Stąd też studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż oznacza on pełne warunki i oczekiwania w terenie sposobów i narzędzi przydatnych w okolicach wybuchowych. Natomiast szczegółowe informacje mogą wydobywać się w różnych dokumentach. Należy tylko pamiętać, że nowe dokumenty regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden rozwiązanie nie mogą stanowić różne z informacją ATEX. Należy także mieć, że całe urządzenia dawane w powierzchniach zagrożonych wymagają istnieć właściwie znakowane znakiem CE, co świadczy, że danie toż potrzebowało przejść procedurę oceny zgodności przeprowadzaną przez firmę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego rozwiązania (ponieważ tak zwana jest Dyrektywa ATEX) w przypadku niezgodności narzędzi w dziedzinach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może podjąć kroki do wycofania takich urządzeń.