Co obejmuje szkolenie atex

Atex training to szkolenie obejmuje zakres techniki przeciwwybuchowej zawartej w unijnej dyrektywie ATEX. Szkolenie pozwala na wprowadzenie w głównym zakresie zalecenia normy PN-EN 60079-17 odnośnie wymogów kompetencyjnych dla osób pracujących w strefach Ex.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/drukarka_fiskalna_posnet_thermal/

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, a także do kadry inżynierskiej w zakładach pracy, w których mogą występować strefy zagrożone wybuchem, gdzie używane są środki łatwopalne, lub w takich, w których na co dzień pojawiają się owe zagrożenia. Ponadto szkolenie kierowane jest do osób, które pracują bezpośrednio w strefach zagrożonych wybuchem, a także projektantów maszyn w wykonaniu Ex.

Szkolenie prowadzone jest przez najlepszego eksperta oraz praktyka z zakresu techniki przeciwwybuchowej a jednocześnie specjalistę bhp i ppoż.

Program szkolenia obejmuje:
Atmosferę wybuchową;
Strefy, które są zagrożone wybuchem;
Grupy oraz kategorie;
Zabezpieczenia maszyn;
Grupy wybuchowości i podział na klasy temperaturowe;
Instalacja i eksploatacja;
Przepisy, jakie obowiązują;
Strefy pyłowe:
Oraz zasady tworzenia instalacji elektrycznych i I&C dla stref Ex.

Atmosfera wybuchowa w miejscu pracy
Możliwość występowania w miejscu pracy atmosfery wybuchowej może wynikać z wytwarzania, używania lub przechowywania cieczy łatwo palnych, jak np. benzyna, alkohole, różnego rodzaju rozcieńczalniki organiczne, eter, albo gazów palnych, jak np. acetylen, wodór, propan-butan. Może wtedy zachodzić niebezpieczeństwo powstania atmosfery wybuchowej, czyli mieszanki z powietrzem wyżej wymienionych substancji palnych, w której po wystąpieniu iskry, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszankę w powietrzu pomieszczenia pracy.

Pod pojęciem strefy zagrożenia wybuchem rozumiana jest przestrzeń, w której może występować mieszanka substancji palnej z atmosferą lub innymi, utleniaczem o stężeniu mieszczącym się między dolną i górna granicą wybuchowości.

Strefy zagrożenia wybuchem rozróżnia się klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu wystąpienia atmosfery wybuchowej.