Dyrektywa unijna w sprawie ochrony danych osobowych

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które wymagają być zaspokojone przez każde produkty, które są oddane do wykonania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w konkretnych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić różne z przepisami dyrektywny, ani nie może docierać do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wpisana w życie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest związane z zastosowaniem dowolnego efektu w zakresach, w jakich potrafi żyć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie zgód z racjami atex i za dostosowanie danego produktu do ostatnich wartości. Atest atex jest chciany w wypadku produktów, jakie dostają się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje toż dziedzina, gdzie tworzy się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w wymieszaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do większości takich substancji określa się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą zatem żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w przypadku, jak duża dawka energii płynąca z skutecznego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dociera do wybuchu, który stanowi wielkie zagrożenie dla utrzymania i zdrowia ludzkiego.