Gaszenie pozaru na czlowieku

Pożary, które powstają w osobnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę odnosi się w wnętrzach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny to istnieć pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie może być użyta, ze względu na jej dużo prosty ciężar właściwy, co dokonuje się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jednocześnie jest prawie wydajne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których gra się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy przyjmuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą być ugaszone w produktu kontaktu z wodą.

Para wodna pewno stanowić wyjątkowo wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim szczególnie ekonomiczne im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w okolicy spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w terenie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zdecydowanie dużo wydajny przy użyciu pary nasyconej, która oferowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.