Obowiazki pracodawcy zatrudniajacego jednego pracownika

Razem z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z perspektywą spotkania w pomieszczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w jakiego zakładzie podawane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do przygotowania odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w artykule prawnym.

Explosion protection documents to list zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady zachowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, jakich wymaga spełnić, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania budzeniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę trwania i zdrowia pracowników.

Pan musi zapewnić i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metody, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto uczestniczy w tle pracy wydzielić odpowiednie przestrzenie w okolicy zagrożenia szybkiego i określić stopień prawdopodobieństwa stanięcia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa znanych w prawu. Dokument powinien być przygotowany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym stanowić idealnie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do dania ewakuacji w form, gdy dotrze do zagrożenia.