Przestrzenie zagrozone wybuchem metanu lub pylu weglowego

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to akt normatywny, który odnosi się zarówno do urządzeń jak i systemów ochrony. Omawiane urządzenia przeznaczone są w głównej mierze do stosowania ich w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa ta jest dokumentem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

instalacje atexZgodnie z dyrektywą ATEX budujemy instalacje przemysłowe | GRUPA WOLFF

Natomiast w polskim systemie prawnym została wprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem dyrektywy jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem właśnie metanu lub też pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie również do urządzeń a także systemów ochronnych przeznaczonych do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że równocześnie omawiana dyrektywa dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te przeznacza się do użytku poza omówionymi strefami ale które wpływają na bezpieczne funkcjonowanie do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej dyrektywy nie stosuje się między innymi do wyrobów medycznych, które użytkowane są w środowisku medycznym. Nie stosuje się jej również do sprzętu przeznaczonego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych.
Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które podane są w poszczególnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które znajdują się w Załączniku nr I do dyrektywy 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 “O minimalnych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy pracy w obszarach z atmosferą wybuchową”.
Urządzenia i systemy ochronne mogą być przedmiotem innych dyrektyw, dotyczących innych aspektów i które również przewidują umieszczenie na nim znaku CE. Znak ten powinien być widoczny, czytelny i niezniszczalny.
Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Stanie się to dnia 20 kwietnia 2016 r.