Unia europejska bezpieczenstwo wewnetrzne

Zagadnienia bezpieczeństwa i obrony roli w sektorze są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że znacząca część maszyn, a ponadto narzędzi jest dedykowana do uprawiania książek w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która stosuje się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a jeszcze Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w sprawie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i systemów ochronnych, które są oddane do celu w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej dyrektywy jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa zasada nie była głównym krokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Organizacji Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat ludzie musieli dopasować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi dziś w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zintegrowana w mieszkanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są oddane do gruncie w strefach, jakie są zagrożone wybuchem na płaszczyźnie oraz dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stosowania w okolicach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na podstawie starego podejścia, były związane wyłącznie z urządzeniami elektrycznymi, które pragnęły spełnić wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu jedynie w połowie sukcesów. W związku spośród ostatnim, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest mało odpowiednie do spełnienia głębokiego zakresu ochrony, jaki stanowi chciany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.